Uitgangspunten

Opeens constateer je: de rek is eruit, het gaat zo niet langer. Lange tijd had je functionele manieren om met problemen om te gaan, maar die blijken steeds minder effectief. Vooral als de problemen zich op meerdere terreinen tegelijk voordoen. Je voelt je zo langzamerhand vastgelopen. Je kunt je dan vertwijfeld afvragen: ‘Is er nog wel perspectief?’ In de zoektocht naar dat perspectief wil ik je graag stimuleren en ondersteunen. Daarvoor gebruik ik in de behandelgesprekken diverse technieken, maar vooral empathie (betrokken nabijheid met behoud van distantie)

Behandeling

In de behandelgesprekken vinden vooral cirkelbewegingen plaats. Vanuit de huidige situatie, via de afgelegde route, naar de gewenste toekomst. Met als belangrijke vraag: wat is nodig om tot de gewenste verandering te komen? Die tocht leggen we samen af. Soms zal ik je daarin voorgaan. Op andere momenten juist jou voorop laten gaan. Maar steeds elkaar wijzend op de ontdekkingen die we doen. Zoekend naar wegen en meer perspectief

Contact

Wie ik ben als ‘reisleider’? Welke ‘reiservaringen’ ik in de loop van tientallen jaren heb opgedaan? Waar en wanneer we kunnen beginnen en welke kosten er mee gemoeid zijn? Scroll verder naar beneden of ga direct door naar het onderdeel voor meer informatie over deze zaken.

Uitgangspunten

Hoe lastig ik het soms ook vind, maar ik wil God graag betrekken in alle facetten van mijn persoonlijk leven. Niet alleen op de zondag en in mijn vrije tijdsbesteding, maar ook in mijn werk als therapeut.

Vanuit die grondhouding van het christelijk geloof wil ik mensen die vastgelopen zijn, ongeacht hun levensvisie, ondersteunen, bemoedigen en perspectief bieden. De mate waarin mijn christelijk geloof tot uiting komt in de therapeutische gesprekken, wordt daarbij primair bepaald door de cliënt. De vraag hiernaar wordt gesteld in het inschrijfformulier maar is ook een vast onderdeel in het intakegesprek.
Behandeling

Type Problematiek

Als therapeut ben ik gespecialiseerd in problemen die door cliënten ervaren worden op het gebied van de persoonlijkheid en/of de relatie. Die ervaren problemen zijn vaak te herleiden naar algemene thema’s zoals ‘angst’, ‘boosheid’, ‘eenzaamheid’ en ‘leegte’. Heel specifieke ervaring heb ik in het therapeutisch werk met mannen met een ‘pornoverslaving’, die ik vanwege de partner, vaak gecombineerd bewerk in een relatietherapie. Deze manier van werken is voor beiden confronterend, maar blijkt zeer effectief, zelfs naar andere terreinen binnen de relatie.
 

Behandeltraject

Mijn ervaring is dat de grootste effectiviteit van de behandeling plaats vindt in de eerste 4 á 5 gesprekken. Om een blijvend effect te bewerken zijn gemiddeld zo’n 8 gesprekken van 60 á 75 minuten noodzakelijk. De laatste gesprekken zijn vooral gericht op het (blijvend) toepassen van de (gedrags)verandering. De gespreksfrequentie is eens in de twee weken. De tijd tussen de laatste gesprekken is meestal iets langer om zodoende meer los te komen van de therapie en het daadwerkelijk toe te passen in het dagelijks leven. De gesprekken krijgen daarmee steeds meer het karakter van evaluatie en (zo nodig) bijsturing. Om de cliënt, om wiens proces het uiteindelijk gaat (!), er ten volle bij te betrekken, komt het voor dat ik werk- en/of communicatieopdrachten geef. Van elk gesprek maak ik een verslag dat ik binnen enkele dagen naar de cliënt verstuur. Zodat het in de thuissituatie nog eens gelezen, overdacht en zo nodig besproken kan worden.
 

Intakegesprek & Werkproces

Op basis van een vooraf door de cliënt ingevuld vragenformulier, vindt een vrijblijvend intakegesprek plaats. Daarin wordt de beschreven problematiek oriënterend besproken, maar zal ik ook mijn eerste visie geven over het behandeltraject. Op basis van dat gesprek wordt gezamenlijk een besluit genomen over het al dan niet aangaan van het gezamenlijke proces, waarbij het onderlinge vertrouwen en de ‘persoonsklik’, cruciaal is. Wanneer het daadwerkelijke proces is gestart en er voortgang wordt geboekt, kunnen de gesprekken ook via Skype plaatsvinden. Het besluit daarover vindt in onderling overleg plaats.

Samen zoeken

Nogmaals wil ik benadrukken dat mijn werkmethode gekenmerkt wordt door een samen zoeken. De door de cliënt gekozen woorden, diens aangenomen houding en de relatie met eerdere uitspraken, geef ik in mijn visie aan de cliënt terug. Daardoor ontstaat in het gesprek daarover, voor beiden duidelijkheid over denk- en uitvoeringspatronen, die tot dan toe slechts vaag zichtbaar waren. Het zicht op die patronen wil vaak iets zeggen over de reden van het vastlopen en de ervaren wanhoop. Maar geeft vervolgens mogelijkheden tot aanpassingen en blijvende verandering.
 

Diverse Behandelmethoden

In het proces maak ik gebruik van verschillende behandelmethoden. Het betreft facetten uit de ‘Gesprekstherapie’, ‘Contextuele therapie’, ‘Transactionele analyse’, ‘Cognitieve therapie’, ‘Gedragstherapie’ en ‘Counseling’. De keuze voor één of meerdere technieken uit deze behandelmethoden, wordt veelal door het gespreksmoment bepaald. Zo kan bijvoorbeeld het gebruik van facetten uit de transactionele analyse, behulpzaam zijn om zicht te krijgen op de partnerrelatie en de dynamiek die daarin plaats vindt. Terwijl facetten uit de contextuele therapie juist zicht kunnen bieden op de socialisatie van de cliënt: welke plaats had de cliënt in de omgang met leeftijdgenoten, bijvoorbeeld in de klas of de vriendengroep. Door het gebruik van deze methoden proberen we zicht te krijgen op patronen die de cliënt heeft gevormd en misschien zelfs misvormd. Om er vervolgens lessen uit te trekken en door middel van bijvoorbeeld ‘gedragstherapie’ te herstellen.
 

Gesprekslocatie & kosten

De gesprekken vinden plaats in een aangename omgeving, wat niet alleen een gevoel van geborgenheid geeft, maar waar ook effectief kan worden gewerkt. In zeer uitzonderlijke gevallen voer ik de gesprekken bij de cliënt thuis. Vergoeding verzekering De cliënt dient bij zijn of haar verzekeringsmaatschappij te informeren of een vergoeding mogelijk is. Door verzekeringsmaatschappijen wordt namelijk zeer verschillend omgegaan in het al dan niet vergoeden van dit type gesprekken.De kosten per gesprek van 60 à 75 minuten zijn € 60,– of 50,- voor een gesprek via Skype. (incl. BTW). (Als de kosten een belemmering vormen voor uw hulpvraag, laat mij dat dan in alle oprechtheid weten. Dan zoek ik met u naar een passende oplossing.)
Referenties

Voor meer over de ervaringen en referenties van anderen:

Referentie pagina

Met de volgende collega-therapeuten voer ik regelmatig intervisiegesprekken.
Bij specifieke hulpvragen beveel ik hen van harte aan:

Psychosociaal therapeut Geertje Smit (Elburg) www.dejeneverbes.nl
Creatief therapeut Emmie den Breejen (Haarlemmermeer) www.meercrea.nl
Psychosociaal therapeut Ria Baksteen (Lisserbroek) www.praktijkdenarcis.nl
Over mij
E. Dorst

Ed Dorst

Biografie

Een aantal dagen in de week ben ik werkzaam bij ingenieursbureau Arcadis en begeleid projecten die in uitvoering zijn. Het betreft projecten zoals bijvoorbeeld de aanleg van een woonwijk, de bouw van een viaduct of het versterken van de IJsselmeerdijk. Het zijn altijd projecten in Noord- of Zuid-Holland. Daarnaast ben ik bij Arcadis werkzaam als vertrouwenspersoon en als klankbord voor collega’s met psychosociale problemen. Ik ben lid van de Protestantse Kerk in Nederland en heb een aantal ambtsperioden als diaken en als ouderling gediend. Vanwege deze inter-persoonlijke ervaringen en het groeiend verlangen om juist mijn intermenselijke gaven en persoonlijke ervaringen dienstbaar te maken, ben ik na bijna twintig jaar werkervaring in de weg- en waterbouw, een studie gaan volgen voor ‘psychosociaal en pastoraal therapeut’. Zowel in de jaarstage als bij de invulling van de leer/werkplek (beiden bij Stichting De Driehoek), heb ik veel ervaring opgedaan en heb daarover lovende verklaringen ontvangen van zowel mijn leidinggevende en (wat belangrijker is) van cliënten. Juist dát heeft mij vrijmoedigheid gegeven om mijn eigen praktijk te beginnen, en ben daarin op donderdag, vrijdag en soms ook op een avond werkzaam. Ik heb een psychosociaal / pastoraal diploma op post-HBO niveau en heb o.a. cursussen gedaan op het gebied van coaching en gedragstherapie.
Contact

U kunt mij via de mail en telefonisch bereiken:

Contactmogelijkheden
In verband met een sabbatical kan ik momenteel helaas geen nieuwe cliënten aannemen. Graag verwijs ik door naar ikzoekchristelijkehulp.nl.
ed.dorst@live.nl
06-24226397
06-27062279
Gallerij